សូមមហាជនកុំមានការយល់ច្រឡំចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យ “Meta” ដែលជាឈ្មោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក

ការលេងសើចខ្លះវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងការអប់រំ។ ចំពោះអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមួយចំនួន សរសេរឈ្មោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកថា “មេត្តា” វាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវឡើយ។

Meta Logo

ចំពោះអត្ថន័យនៃពាក្យ “Meta” មិនមែនសរសេរជាខ្មែរថា មេត្តា ឬមានន័យដូចគ្នានឹង ពាក្យមេត្តារបស់ខ្មែរយើងឡើយ។

ពាក្យនេះផងដែរ ជាភាសា ក្រិចបុរាណ។

ពាក្យ “Meta” មានអត្ថន័យថា “លើសពីនេះ”

ឬរបស់អ្វីមួយដែលមិនអាចកំណត់បាន។


Meta Facebook Icon Before And After Logo History

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកនេះ ដើមឡើយគ្រាន់តែជាវេបសាយមួយ កាលពីឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ រហូតដល់វិរត្តខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ធំ៕

History Of Facebook Main Image_resize_md

អត្ថបទ៖ ជូន